Wstęp

logo calosc 2

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków

powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


aeroplane-series-3-1449454-1278x507

Przemysł lotniczy w Polsce należy do niewielu sektorów mających pozytywny bilans handlu zagranicznego w kategorii produktów wysokiej techniki. Jednak jednym z jego głównych problemów są niższe niż średnia w UE wydatki na badania i rozwój oraz brak takich nakładów w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Wysokie wymagania techniczne w lotnictwie powodują, że jest to gałąź gospodarki o stosunkowo wysokim poziomie zatrudnienia pracowników w sektorze badań i rozwoju oraz największej intensywności wykorzystania wyników badań w praktyce. Inwestycje w lotnictwo mają pozytywny wpływ na innowacyjność gospodarki nie tylko w wyniku eksportu produktów wysokiej techniki, ale też poprzez transfer innowacyjnych technologii pierwotnie opracowanych dla lotnictwa do innych branż, jak również pośrednio przez pracowników migrujących do innych sektorów gospodarki.
Nie do pominięcia jest także wpływ rozwiniętego przemysłu lotniczego na bezpieczeństwo i obronność Polski.
Specyfiką przemysłu lotniczego są wysokie koszty rozwoju, wysokie ryzyko, długi okres zwrotu nakładów, oraz znaczna cykliczność zapotrzebowania rynku. Wymusza to konieczność angażowania środków publicznych w celu utrzymania rozwoju tego sektora.

W odpowiedzi na te potrzeby jest program sektorowy INNOLOT, który powstał w wyniku porozumienia podpisanego 19 stycznia 2012 roku pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa, zrzeszającą największe przedsiębiorstwa działające w obszarze przemysłu lotniczego w Polsce.
W ramach programu INNOLOT realizowane są projekty badawczo – rozwojowe w zakresie wielu dziedzin przemysłu lotniczego.